Ứng dụng đang được cài đặt..

Hướng dẫn cài đặt

Để cài đặt ứng dụng, bạn cần bật chế độ tin tưởng (trust) trong Thiết lập.

Mở Iphone của bạn, vào:
(Thiết lập) Settings /
(Thiết lập chung) General /
(Quản lý thiết bị) Device Management

và bật Tin cậy (Trust) với dòng chữ tên Advantage London Ltd.

Nếu ứng dụng của bạn chưa được cài đặt, bấm vào đây để thử lại